Pon. srp 22nd, 2024

CILJEVI I DJELATNOSTI

Zajednica na dobrovoljnoj osnovi razvija i unapređuje na području općina Darda, Draž, Kneževi Vinogradi, Jagodnjak, Petlovac, Popovac i Grada Beli Manastir, sukladno s tehničkim razvojem i dostignućima tehnologije odnosno prakse u domovini i svijetu. Kao stručna i humanitarna organizacija u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, eksplozijama i inim nesrećama.
Zajednica je aktivan čimbenik provođenja zadataka i poslova u tom području, usmjerava i usklađuje rad svojih članova u ostvarivanju zadataka i poslova u području zaštite od požara, kao djelatnosti od posebnog interesa u skladu s pozitivnim zakonskim propisima i svojim Statutom.

Ciljevi Zajednice su:

 • organizacija aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete provedbe vatrogasne djelatnosti na svom području, a poglavito u smislu koordinacije rada dobrovoljnog vatrogastva;
 • usmjeravanje i usklađivanje rada svojih članica i članova, odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi;
 • kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad dobrovoljnih vatrogasnih društava, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 • provedbu cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;
 • razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva;
 • uključivanje mladih odnosno podmlatka u dobrovoljna vatrogasna društva, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u istima, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom radu u vatrogasnoj organizaciji.

Zajednica sukladno ciljevima djeluje na području vatrogastva i zaštite i spašavanja.

Djelatnosti Zajednice kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • promicanje, zastupanje, usklađivanje i širenje zajedničkih interesa svojih članova;
 • suradnju s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima glede provedbe stručnog obrazovanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova;
 • organizaciju stručnih savjetovanja i seminara, vatrogasnih natjecanja i drugih stručnih informativno-promidžbenih aktivnosti od šireg značaja za vatrogasnu djelatnost i područje zaštite od požara, uz  širenje pozitivnog javnog mišljenja o načelima djelovanja vatrogasnih organizacija;
 • iniciranje i poticanje aktivnosti svojih članica glede provedbe preventivnih i drugih mjera zaštite od požara, a u svrhu razvoja zaštite ljudi i imovine od požara te drugih elementarnih nepogoda i tehnoloških nesreća;
 • obavljanje informativne i nakladničke djelatnosti iz područja vatrogastva i protupožarne preventive;
 • razvijanje i provedbu aktivnosti na zaštiti prirodnog okoliša, a radi doprinosa njenom čuvanju i očuvanju zdravlja ljudi;
 • pružanje organizacijske podrške odnosno poduzimanje konkretnih mjera za ustrojavanje dobrovoljnih vatrogasnih društava na svom području, a u skladu s interesom stanovnika nekog područja ili naselja, odnosno jedinice lokalne samouprave;
 • provedbu stručne pripreme u području zaštite od požara za djelovanje u izvanrednim prilikama a u skladu s pozitivnim propisima;
 • razvijanje sustava međudruštvene pomoći;
 • provedbu poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom;
 • organizaciju različite organizacijske i tehničke pomoći svojim članicama poput podrške u edukaciji odnosno informiranju članstva i šire društvene sredine, kao i pomoć vezan uz rješavanje gospodarskih, pravnih, osiguravateljskih, bankarskih i drugih pitanja;
 • praćenje i analiziranje stanja u vatrogastvu te poduzimanje mjera i aktivnosti radi konstantnog razvoja vatrogastva i zaštite od požara;
 • analiziranje i praćenje provedbe propisa i mjera u području zaštite od požara te po potrebi iniciranje njihovih dopuna ili izmjena;
 • organizaciju rada s mladima odnosno podmlatkom u vatrogastvu;
 • dodjelu strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove; 
 • razvijanje i provedbu aktivnosti u području zaštite okoliša;
 • izdavanje knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti;
 • suradnju s tijelima vlasti, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja te drugim pravnim i fizičkim osobama radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka;
 • obavljanje drugih poslova od interesa za razvoj i unapređenje vatrogasne djelatnosti odnosno sustava zaštite od požara.